Buller från industriföretag och från byggarbetsplatser kan skada både anställda och närboende grannar till ett bullrigt företag. För att minska störningen av buller från företag inom industrin och byggbranschen har ett antal regler och riktlinjer upprättats som företag och arbetsgivare måste följa.

Med SoundEars ljudmätare för industri- och byggbranschen är det enkelt att uppfylla myndigheternas krav på bullernivåer, hörselskydd och dokumentation.

Bullermätare för industrin och byggbranschen


Så väljer du rätt bullermätare

I de två kategorierna, Bullermätning inomhus och Bullermätning utomhus, hittar du de bullermätare som vi rekommenderar för företag inom industrin och byggbranschen som vill ha en enkel översikt över bullernivån och uppfylla myndigheternas krav.

Om du behöver mäta buller inomhus

Bullermätning inomhus handlar ofta om att säkerställa att anställda inom industrin och byggbranschen inte utsätts för onödigt höga ljudnivåer. Det är viktigt att veta hur höga ljudnivåer de anställda utsätts för, eftersom det är avgörande ifall hörselskydd ska finnas tillgängliga för dem. Soundear har utvecklat bullermätare for industrin och byggbranschen som gör det enkelt för de anställda att veta när de ska använda hörselskydd. Apparaten kan ställas in att blinka rött när bullernivån når 85 decibel. SoundEars industriserie erbjuder både den mycket enkla SoundEar II Industry, som bara visualiserar bullret, men även SoundEar3-310 och XL, som både visualiserar och dokumenterar bullret.

Hitta den rätta bullermätaren för bullermätning inomhus och visualisering här>>>


Om du behöver mäta ljud utomhus

Bullermätning utomhus handlar vanligtvis om att hålla sig inom de bullergränser som myndigheterna har fastställt för externt buller, så att man inte skapar för mycket buller för grannar från exempelvis en byggarbetsplats. Det finns ett krav på dokumentation av bullernivåer eller bullerkartläggning från företag som bedöms utsätta bostadsområden för bullernivåer över 55 dB på dagen (Lden 55 dB) och över 50 dB på natten (Lnight 50 dB).

Kom i gång med bullerkartläggning utomhus här >>>