Goda råd om buller

Här har vi samlat en rad förslag till vad man kan göra för att minska bullerstörningar i olika situationer.

Så här minskar du bullerstörningar

Så här minskar du bullerstörningar på kontoret

1.       Skapa uppmärksamhet

 • Sätt buller på agendan. Prata om vad buller betyder för er och när ni blir störda av buller.
 • Gör bullret synligt. Se till att det syns när det är bullrigt på kontoret, så det blir enklare att tala om det. Använd t.ex. Noise Guide till att göra bullret synligt. Det kan hjälpa er att reglera egen bullernivå.

2.       Gör bullermätningar

Med utgångspunkt i bullermätningar kan ni få en bild av var och när på kontoret det är mest buller. Den kunskapen kan ni sedan använda till att inreda kontoret efter arbetsuppgifter och arbetsflöden. Använd t.ex. Noise Guide till bullermätningar.

3.       Göra ändringar

Det är många parametrar man kan ändra på för att skapa en bättre ljudmiljö i kontorslandskapet. Här ger vi några exempel på vad man kan göra med de fysiska ramarna och arbetsvillkoren för att minska bullerstörningar på kontoret.

Fysiska ramar

Det är flera saker man kan göra med den fysiska inredningen av kontorslandskapet för att minska bullerstörningar. Här är några exempel:

 • Använd mattor och växter som en del av inredningen. De dämpar ljudet
 • Separera arbetsplatser med skiljeväggar eller skåp
 • Se till att möblerna är lätta att flytta runt på (de ska om möjligt ha hjul)
 • Använd tavlor, anslagstavlor eller akustikplattor på tomma väggar för att absorbera och bryta ljudvågor
 • Se till att underhålla ventilationsanläggningar så att de inte bullrar
 • Ta bort bullrande utrustning från kontorslokalen. Placera t.ex. kopieringsmaskiner i en anslutande lokal

Arbetsvillkor

 • Se till att ha andra platser att gå till. Både konferensrum men också t.ex. loungeområden eller kök där man kan dra sig tillbaka för en mer informell pratstund.
 • Skapa tysta zoner dit man kan gå om man ska utföra en uppgift som kräver mycket koncentration.
 • Inrätta små lokaler till telefonsamtal/möten – eller sätt upp telefonhytter om det är brist på lokaler eller plats.
 • Utgå ifrån typen av uppgifter som oftast utförs på ert kontor.
 • Gäller det t.ex. ett callcenter eller annan typ av kontor med många telefonsamtal ska ni kanske inrätta varje arbetsplats med ljudabsorbenter och se till att investera i kvalitetshörlurar.
 • Det är också en bra idé att se till att folk som arbetar mycket tillsammans och ofta kommunicerar med varandra sitter nära varandra.
 • Det kan vara en bra idé att skapa ”små öar” så att varje grupp är avskiljd från resten av kontorslandskapet med skåp eller skiljeväggar
 • Arbeta med belysningen i lokalen. I dämpad belysning är folk oftast tystare. Man kan exempelvis ha skrivbordslampor som lyser upp vid de enskilda arbetsplatserna och taklampor som lyser upp i små öar, där det är aktivitet och behov av ljus, och undviker att ha de stora lysrören tända i hela lokalen

Så här minskar du bullerstörningar från industrin och byggeri

Bullerstörningar i industrin kan ha många orsaker och kan påverka både anställda och grannar. Vi har samlat en rad förslag till vad man kan göra för att minska bullerstörningar.

1. Gör bullermätningar

Det är en förutsättning för att kunna göra något åt bullret i företaget att man är uppmärksam på var och när det är särskilda problem med buller.

SoundEar har utvecklat en bullermätare speciellt till industrin, som förutom att mäta buller och erbjuda mjukvara till analys av buller, också visualiserar bullret i form av en skärm som lyser grönt, gult eller rött, beroende på den aktuella bullernivån. Det hjälper anställda att komma ihåg att använda hörselskydd om bullernivån blir för hög.

Läs mer om bullermätare till industrin

2. Analysera

Med utgångspunkt i bullermätningarna kan ni ta reda på var i företaget buller är ett problem och därefter börja titta på vad ni kan göra åt det.

Med SoundEar mjukvara kan du analysera dina bullermätningar.

3. Förändra

Vi har samlat en rad exempel på vad man kan göra för att minska bullerstörningar i företaget:

 • Flytta bullrande arbetuppgifter bort från arbetsplatsen. Det kan t.ex. vara att få måttbeställda stålbjälkar till byggplatsen, istället för att skära dem på platsen
 • Bullerisolera själva bullerkällan. Det kan t.ex. vara en särskilt bullrande maskin som enkelt kan isoleras så att den ger mindre störningar
 • Sätt upp bullerväggar, bullerskärmar och andra bullerisolerande material
 • Påminn anställda att använda hörselskydd om bullernivån kommer över 85 dB, så ni undviker hörselskador. SoundEar har utvecklat en bullermätare som visuellt larmar medarbetare när det är dags att använda hörselskydd.

Så här minskar du bullerstörningar från trafiken och omgivningarna

Buller från omgivningen och särskilt trafikbuller kan få stora hälsomässiga konsekvenser och här kan det vare en bra idé att undersöka vad din kommun har vidtagit för åtgärder på området.

Du kan läsa om vad Malmö kommun gör för att minska utomhusbuller, däribland också trafikbuller, i denna affärshistoria eller du kan läsa mer detaljerat om historien i detta blogginlägg (på engelska).

Här är några exempel på vad man själv kan göra för att minska problem vid utomhusbuller:

 • Sätt upp bullerskärmar
 • Installera bullerisolerande fönster
 • Bullerisolera fasaden på byggnaden
 • Undvik så vitt möjligt att ha lokaler där ni uppehåller er mycket ut mot bullerkällan

Vi har dessutom samlat en rad exempel på vad kommunen kan göra för att minska störningar från utomhusbuller:

 • Mät bullret. Det är en förutsättning för att veta var och hur man ska sätta in åtgärder mot bullret. I Malmö kommun använder man SoundEar 320 till att mäta utomhusbuller. Men man kan också välja SoundEar 320X, som är speciellt utvecklad för bullermätningar utomhus.
 • Använda bullerdämpande asfalt
 • Sänka fartgränserna i tättbebyggda områden
 • Införa eldrivna bussar i den offentliga transporten
 • Sätta upp bullerskärmar på offentliga platser
 • Ge bostadsägare bidrag till bullerisolerande fönster

Så här minskar du bullerstörningar på sjukhuset

1.       Lyssna och observera

Börja med att lyssna och observera, exempelvis under en timme, vad det finns för bullrande inslag på avdelningen eller salen. Var kommer bullret ifrån? Det är ett bra sätt att identifiera vilka bullerkällor som finns och kan ge en första idé om var man kan sätta in åtgärder.

2.       Gör bullermätningar

Därefter är det en bra idé att börja göra bullermätningar för att få en nyanserad och objektiv bild av bullret på avdelningen under hela dygnet och veckans alla dagar. Är det t.ex. bestämda tider under dagen eller veckan som är särskilt bullriga och är det något ni kan göra för att ändra på det? Till bullermätningen kan ni använda SoundEars professionella bullermätare, som är utvecklade speciellt till sjukhusbruk och godkända som medicinsk utrustning.

3.       Förändra

Börja att införa ändringar som kan inverka på bullret. Här nedan finns några olika förslag till åtgärder som kan ha en positiv effekt på ljudmiljön.

Fysiska ramar:

 • Sätt dämpare på skåp, lådor och dörrar som bullrar när de öppnas och stängs
 • Sätt eventuellt upp akustikplattor där det är nödvändigt.
 • Använd så vitt möjligt mjuka möbler i inredningen. Det bryter och absorberar ljudvågorna
 • Se till att ha dämpad belysning där det är möjligt. Det gör oss naturligt mer benägna att vara tysta

Arbetsrutiner och beteende:

 • Flytta om möjligt bullrande uppgifter bort från patientrummen. Det kan exempelvis vara öppning av diverse emballage utanför rummet.
 • Stäng dörren in till rummen. Det dämpar något av bullret från gemensamma utrymmen och korridorer.
 • Flytta om möjligt arbetsuppgifter som kräver mycket prat bort från rummen.
 • Sätt upp buller på agendan så att det kan bli ett gemensamt projekt att minska buller på avdelningen
 • Skapa uppmärksamhet om bullrande beteende, exempelvis med användning av ett SoundEar, som visualiserar bullret och lyser rött vid för mycket buller. Det kan hjälpa anställda, anhöriga och patienter att reglera eget bullrande beteende. 

Utrustning och larm:

 • Se till att underhålla utrustning och byt ut exempelvis vagnar som har bullrande hjul
 • Fundera på om det är några larm ni kan vara utan.

4.       Mät och observera igen

Det är viktigt att ha kontinuerligt fokus på bullernivån, så när ni har börjat göra bullerdämpande åtgärder är det viktigt att analysera bullret igen. Då kan ni se vad som fungerar och vad som kan förbättras. Här kan SoundEars specialiserade mjukvara för bullerövervakning vara en stor hjälp.