Få förklarat buller och bullermätning

Människans hörsel

Det mänskliga örat är utformat för att i första hand höra ljud inom frekvensområdet ca 500 Hz till 6 kHz.

Det är i detta spektrum som örat är mest känsligt för ljud, medan ljud med högre eller lägre frekvenser inte påverkar det mänskliga örat i samma grad.

Man kan säga att örat är designat till att filtrera bort dessa ljud.

Frekvensviktning

För att en bullermätare ska kunna mäta och dokumentera bullernivåer som representerar det som det mänskliga örat rent faktiskt hör använder man frekvensviktning. Det rör sig om elektroniska filter i bullermätaren som används till att anpassa sättet som apparaten mäter bullret på. I moderna bullermätare använder man oftast A-, C- eller Z-viktning.

SoundEars bullermätare

SoundEars bullermätare mäter både i A- och C- viktning, så du har möjlighet att se, dokumentera och analysera på bägge typerna av mätningar.

SoundEars bullermätare gör 44 000 mätningar i sekunden och CPU:n i enheten gör beräkningar på grundval av dessa mätningar. Det som visas när du antingen tar ut mätningarna via USB eller ser dem i programvaran är alltså inte alla 44 000 mätningarna, men de beräknade och viktade värdena:

dB(A), dB(C), LAeq, LAS max, LAF max, LCS max, LCF max och LCPeak.

Du kan också nöja dig med att se de mätningar som är relevanta i just ditt fall.

Var och hur ska jag hänga upp min SoundEar-apparat?

Här är ett par goda råd när du ska placera din SoundEar-apparat i ett rum:

  1. Häng den på ett synligt ställe på väggen
  2. I en höjd av ca 1,8 meter från golvet
  3. Mitt emot dörren in till rummet
  4. Inte i ett hörn
  5. Inte i närheten av absorberande material
  6. Inte i närheten av bullrande apparater
Vad är decibel (dB)?

Decibel (dB) är den enhet man mäter ljudnivå och bullerpåverkan i. Det handlar om en logaritmisk skala, vilket betyder att en stigning på 10 dB uppfattas som en fördubbling av bullernivån. På samma sätt kommer en reduktion på 10 dB uppfattas som en halvering av bullernivån. Ofta verkar även en liten minskning i decibelnivån alltså som en markant sänkning av bullernivån.

Vad är A-viktning?

När man talar om A-viktning är det ett filter man använder i bullermätare för att simulera det sätt det mänskliga örat reagerar på buller. Man ser oftast ”A”-viktningen som en del av ett uttryck, t.ex. dB(A), LAeq, LAF max m.m. Här står A:et alltså för frekvensviktningen ”A”.

Vad är C-viktning?

C-viktning är en standard man särskilt använder vid peak-mätningar. C-viktningen är i motsats till A-viktningen inte lik den mänskliga hörseln, utan mäter de högre toner som typiskt filtreras bort av det mänskliga örat. Man ser oftast ”C”-viktningen som en del av ett uttryck, t.ex. dB(C), LCeq eller LCPeak. Här står C:et alltså för C-viktning.

Vad är dB(A)?

dB(A) är ett uttryck för hur man mäter bullret. dB är en förkortning för decibel, som är den enhet man mäter ljudtryck i. A:et visar att det är en A-viktad decibelmätning, vilket betyder att det är den typ av mätning som bäst speglar den mänskliga hörseln.

Vad är dB(C)?

dB(C) är ett uttryck för hur man mäter bullret. dB är en förkortning för decibel, som är den enhet man mäter ljudtryck i. C:et visar att det är en C-viktad decibelmätning.

Vad är Leq eller LAeq?

Leq beskrivs ofta som den genomsnittliga bullernivån under en viss period. Leq skrivs alltid med en frekvensviktning; LAeq eller LCeq och har alltid en tidsangivning med, t.ex. LAeq, 5 min., som visar under hur lång period man mäter.

Vad betyder Fast (F) och Slow (S)?

Fast (F) och Slow (S) är tidsviktningar och de används till att visa hur snabbt bullermätaren reagerar på förändringar i bullernivån.

En bullermätare som är inställd på Fast reagerar snabbt på förändringar i bullernivån medan en bullermätare som är inställd på Slow reagerar långsammare.

I praktiken betyder det att det är 8 gånger fler mätningar i en Fast-mätning (125 ms) än i en Slow-mätning (1 sek.). SoundEars bullermätare mäter både Fast och Slow.

Vad är LAF max?

LAF max är den maximala bullernivån med frekvensviktningen ”A” och en ”Fast” (snabb) tidsviktning under mätperioden.

Vad är LAS max?

LAS max är den maximala bullernivån med frekvensviktningen ”A” och en ”Slow” (långsam) tidsviktning under mätperioden.

Vad är Peak eller LCPeak?

Peak är ett uttryck för det högsta ljudtrycket mätt under en viss period.

Peak blandas ofta ihop med den maximala bullernivån. Skillnaden ligger i att den maximala bullernivån alltid representeras med en tidskonstant (Fast eller Slow), medan däremot Peak är den reella högsta punkten på ljudvågen, innan en tidskonstant tillförs.

LCPeak är det högsta ljudtrycket mätt med frekvensviktningen ”C”. En LCPeak-mätning skulle exempelvis skrivas: LCPeak = 134 dB