SoundEar har varit på besök hos Christiansen og Essenbæk (C&E), som bland annat sysslar med renovering och underhåll av broar, skolor och bostadsbyggnader. Syftet med besöket var att mäta den bullerpåverkan varje anställd utsattes för och synliggöra hur viktigt det är att komma ihåg att använda sitt hörselskydd.

”Vi har gjort bullermätningar på våra olika arbetsprocesser. På så sätt har vi kunnat fastställa konkreta siffror som rör vår personal, och det gör det enkelt att ta ställning till”, berättar Niels-Bille Hansen från företaget C&E efter besöket från SoundEar. Niels-Bille Hansen är ledare för borr-skäravdelningen och tillhör arbetsmiljögruppen hos C&E.

Det fanns all anledning att titta närmare på bullerpåverkan hos de anställda, för det var en farlig kombination av extremt höga bullernivåer och samtidigt slarv med användningen av hörselskydd som SoundEar mötte ute på byggplatsen.

”Med den bullernivå vi ser, och i så många timmar om dagen, kommer statistiskt sett var fjärde medarbetare drabbas av en hörselskada inom en 10-årsperiod om de inte använder hörselskydd”, sammanfattar Ole Juhl från SoundEar om bullermätningarna.

Men det är inte bara användning av hörselskydd man satsar på i C&E. Det ska mer till, bland annat ett ökat fokus på arbetsprocesserna ute på arbetsplatserna.

”Det är en bra idé att skydda sina öron så gott man kan. Men i första hand ska vi planera arbetet så att man får så lite buller som möjligt. Finns det möjlighet att använda tystgående verktyg/klingor? Kan man skilja mycket bullrande processer från många andra entreprenörer på arbetsplatsen, är det bra planering”, säger Christina Trebbien, arbetsmiljöledare hos C&E.